Regulamin sklepu internetowego Sklep Demonstracyjny

I. INFORMACJE OGÓLNE

1) Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczaniu przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2) Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez firmę Sklep Demonstracyjny z siedzibą w Warszawa (00-389) przy ul. Ul. Smulikowskiego 1/3 m.303, NIP: 521-362-83-05,

b) Kupującym – rozumie się przez pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Sklepie Internetowym, zaakceptowała Regulamin i dokonuje Zamówienia,

c) Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego,

d) Zamówienie - sporządzona i wysłana przez Kupującego, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lista Towarów, które Kupujący planuje zakupić od Sprzedawcy,

e) Towar -produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną,

f) Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną w Sklepie Internetowym obok informacji o Towarze; ceny są wyrażone w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT, lecz nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru,

g) Dostawca - należy przez to rozumieć firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą lub samego Sprzedawcę jeśli dostarcza on -Towary samodzielnie na wskazanym obszarze. Sprzedawca zapewnia dostarczanie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

h) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Kupującego. Kwoty te są uwidocznione na demo.kwit.pl. podczas dokonywania przez Kupującego zamówienia Towaru,

i) Sklep Internetowy – sklep internetowy zlokalizowany pod adresem demo.kwit.pl za pośrednictwem której Kupujący składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym,

j) Konto - baza zawierająca dane Kupującego służące do realizacji składanych Zamówień w Sklepie Internetowym. 

3) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

1) Do korzystania z Usług niezbędny jest:

a) dostęp do Internetu,

b) konto poczty elektronicznej,

c) numer telefonu kontaktowego,

d) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,

e) system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,

f) włączona obsługa plików cookies,

g) włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows).

2) Sprzedawca podejmuje na bieżąco pośrednio lub bezpośrednio działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Sklepu Internetowego, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik/Kupujący powinien to niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie podejmie działania niezbędne do przywrócenia właściwego funkcjonowania Sklepu Internetowego.

III. REJESTRACJA KONTA

1) Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów możliwe jest po wypełnianiu przez Kupującego formularza rejestracyjnego. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy podać prawidłowe i aktualne dane tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, płeć, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu użytkownika serwisu Kwit.pl i niniejszego Regulaminu.

2) Rejestracja polega na założeniu konta na platformie Kwit.pl , które umożliwia korzystanie zarówno ze Sklepu Internetowego Sprzedawcy jak i innych sklepów na platformie Kwit.pl

3) Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych Zamówień można dokonywać logując się w Sklepie Internetowym do swojego Konta na Kwit.pl poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

4) Login i hasło mają charakter poufny. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia loginu i hasła osobom trzecim.

IV. INFORMACJA O TOWARACH

1) Zamieszczone w Sklepie Internetowym Sprzedawcy informacje o Towarach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów. Sprzedawca dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem Towarów Kupujący ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Towaru.

2) Daty ważności Towarów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją Towarów w magazynie i wybranym dniem dostawy.

3) Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1) Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego.

2) Kupujący składa Zamówienie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym do swojego Konta na Kwit.pl.

3) Zamówienie składa się:

a) wybierając Towary z oferty znajdującej się w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oferowane do sprzedaży. Dodawanie Towarów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj".

b) wybierając sposób dostawy,

c) wybierając sposób płatności,

d) klikając przycisk „Złóż zamówienie”.

4) Kupujący otrzymuje w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, po uprzednim potwierdzeniu rodzaju płatności, rodzaju dostawy i potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. W otrzymanym potwierdzeniu znajduje się informacja o statusie Zamówienia w Sklepie Internetowym. Moment zmiany tego statusu na 'Zaakceptowane', o czym Klient zostanie poinformowany osobnym potwierdzeniem uznaje się za chwilę zawarcia umowy sprzedaży Kupującego z Sprzedawcą. Brak otrzymania potwierdzenia o zmianie statusu na 'Zaakceptowane' oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

5) W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na wskazany numer. W sytuacji, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar. 

6) W sytuacji, gdy Kupujący wybierze alternatywny Towar zaproponowany przez Sprzedającego umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Kupującego maila o przyjęciu zmienionego Zamówienia do realizacji.

7) Zamówienia będą przygotowywane zgodnie z harmonogramem realizacji zamówień dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

8) Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Kupującego Zamówienia.

9) Sprzedawca może oferować do sprzedaży Towary o zmiennej wadze (m.in. warzywa, owoce, mięso, ryby itp.). Podane w Sklepie Internetowym ceny tych Towarów, są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena Towarów o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi, która może różnić się od tej podanej na stronie sklepu o +/- 15 %. Zarówno waga Towaru, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na paragonie fiskalnym.

10) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:

a) istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Kupującego,

b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia,

c) Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych,

d) Kupujący nie przestrzega zasad Regulaminu.

VI. DOSTAWA

1) Sprzedawca dostarcza Towary za pośrednictwem kuriera lub za pomocą własnej usługi dostawy na wybranym przez siebie obszarze Polski.

3) Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania Zamówienia.

4) Dostawca może wydać Zamówienie Kupującemu lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Kupującego.

5) Przy dostawie Towarów Kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.

6) W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Kupujący proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.

7) Sprzedawca może nie mieć wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki. Dostawca kontaktuje się telefonicznie z Kupującym. W przypadku, gdy Dostawcą jest firma kurierska i nie zastanie Kupującego w domu zostawia dwukrotnie awizo z informacją jak skontaktować się z firmą kurierską i ustalić termin kolejnej dostawy.

8) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji Zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania oraz błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym na podany adres e-mail lub numer telefonu.

9) Wraz z dostawą Kupujący otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT. Wybór formy dokumentu następuje podczas składania zamówienia

10) Dostawca ma prawo zażądać od osoby odbierającej zamówiony Towar zawierający alkohol lub wyroby tytoniowe okazania dowodu tożsamości w celu potwierdzenia pełnoletniości. W przypadku odmowy lub niemożności odbioru Zamówienia przez osobę pełnoletnią, Dostawca ma prawo do odmowy wydania alkoholu lub wyrobów tytoniowych. Dostawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim oraz w każdym przypadku, gdy przepisy prawa nie pozwalają na wydanie alkoholu lub wyrobów tytoniowych.

11) Istnieje możliwość odbioru przez Kupującego zamówionego Towaru osobiście w placówce Sprzedawcy. Kupujący w toku składanego Zamówienia wskazuje wówczas sposób dostawy jako odbiór osobisty.

VII. ZASADY PŁATNOŚCI

1) Kupujący dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu Internetowego w procesie akceptacji Zamówienia. Sposoby płatności mogą ulegać zmianie w zależności od wskazań Sprzedawcy.

2) Kupujący zamawiając Towar o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której:

a) opłacone przez Kupującego Zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny Towarów o zmiennej wadze, ma niższą wartość niż wartość określona na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT, Kupujący zobowiązany jest uiścić powstałą niedopłatę przy odbiorze Towaru;

b) opłacone przez Kupującego zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny Towarów o zmiennej wadze, ma wyższą wartość niż wartość określona na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić powstałą nadpłatę:

c) na rachunek bankowy Kupującego w terminie 7 dni od dnia odebrania przez Kupującego Towarów, gdy Dostawcą jest firma kurierska;

d) przy odbiorze Towaru, gdy Dostawcą jest Sprzedawca.

VIII. REKLAMACJE

1) Kupujący przed dokonaniem odbioru Towaru ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów.

2) W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Kupujący ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio u Sprzedawcy, bądź mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane są w roz. XI Regulaminu.

3) W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Sprzedawcy Towar wraz z dowodem zakupu.

4) W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności Towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia doręczenia przesyłki Kupującemu.

5) Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.

6) Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia poinformowania o tym Kupującego przez Sprzedawcę. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7) Sprzedawca informuje, że odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość świadczenia oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy regulują w Polsce przepisy o odpowiedzialności cywilnej, o rękojmi oraz o gwarancji, zawarte w ustawie Kodeks cywilny, jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1) Kupujący może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania Zamówienia, tj. od dnia doręczenia przesyłki Kupującemu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie wypełnionego formularza o odstąpieniu od umowy mailowo na adres Sprzedawcy wskazany w rozdz. XI Regulaminu lub przesłanie go pocztą na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku przesłania formularza drogą mailową, Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres mailowy nadawcy potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu.

2) W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towarów na adres Sklep Demonstracyjny Ul. Smulikowskiego 1/3 m.303 Warszawa 00-389 , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

3) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:

a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) prasa.

4) W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Kupującemu, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej. 

5) W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Kupującego potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

6) Kupujący ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem Towaru w związku z odstąpieniem od umowy.

X. DANE OSOBOWE

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumentach:

„Regulamin użytkownika serwisu Kwit.pl” – link

„Polityka prywatności“ - link

„Polityka plików cookies” - link

Kupujący akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi powyżej i je akceptuje.

XI. KONTAKT

Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia, pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować:

a) na adres e-mail: konatkt@kwit.pl

b) telefonicznie na numer: +48 720 862 316

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

2) Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3) Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Sklepie Internetowym.

XIII. ZAŁĄCZNIK

Poniższy załącznik stanowi integralną część Regulaminu:

1) Formularz odstąpienia od umowy,

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

_________________________

Miejscowość, data

_________________________

Imię i nazwisko konsumenta

_________________________

Adres zamieszkania konsumenta

_________________________

Do:

Sklep Demonstracyjny

Ul. Smulikowskiego 1/3 m.303

Warszawa 00-389

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), odstępuję od umowy ................... nr ................... zawartej dnia ................... w ...................

Proszę o zwrot kwoty ................... zł (słownie ................... złotych) przekazem pocztowym na adres ................... lub na konto nr ...................

______________________

podpis

Analytics_payu
Dowiedz się więcej
Sklep znajduje się na platformie Kwit.pl